História založenia urbariátu v obci Klenová

Po Nežnej revolúcii, keď vlastníctvo pôdy začalo znovu nadobúdať na váhe, bolo potrebné zaregistrovať majetok urbarialistov v prospech všetkých vlastníkov obce Klenová pôvodne zapísaných v pozemno knižnej zápisnici číslo 83 katastrálneho územia Klenová. Vtedajší starosta obce Dušan Hirča za pomoci Ing. Jána Magura, Ing. Mareka Fecáka a prípravného výboru na čele ktorého stál pán Miroslav Fedorko pripravili podklady na registráciu, aby sa Urbárske spoločenstvo vlastníkov v obci Klenová uchovalo do budúcna. Rozhodnutím Okresného úradu v Snine, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, zo dňa 02. júna 2003, bolo zaregistrované Urbársko pozemkové spoločenstvo ŠOVB Klenová so sídlom v Klenovej, ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Za spoločnú nehnuteľnosť bola určená parcela číslo 429 zapísaná na liste vlastníctva číslo 732 katastrálneho územia Klenová. Po jeho registrácii na schôdzi podielnikov urbársko pozemkového spoločenstva konanej dňa 13. apríla 2003 bol zvolený výbor. Ako predseda bol zvolený Miroslav Fedorko. Od decembra 2007 za spoločenstvo konala  pani Anna Sirková ako zastupujúca osoba z dôvodu dlhodobej neprítomnosti Miroslava Fedorka. Následne bola zvolená za predsedníčku Urbársko pozemkového spoločenstva, kde funkciu predsedníčky spoločenstva vykonávala do roku 2017. Od marca 2018 funkciu predsedníčky pozemkového spoločenstva vedie pani Mária Dzubová. Toho času pozemkové spoločenstvo hospodári aj na parcelách číslo 665, 712 a 800 v katastrálnom území Klenová, ktoré boli do užívania odovzdané LPM š.p. Ulič, a Štátnymi lesmi SR.